ලාංකික නිෂී ට නවසීලන්තයේදී ඉහළම සම්මානයක් - AusLanka TV - Australian News for the Sri Lankan community

ලාංකික නිෂී ට නවසීලන්තයේදී ඉහළම සම්මානයක්

ලාංකික නිෂී ට නවසීලන්තයේදී ඉහළම සම්මානයක්

නවසීලන්තයේ පැවති 08 වන ක්‍රීඩා – ප්‍රජා – කලා සහ සංස්කෘතික සම්මාන උළෙලේදී ශ්‍රී ලාංකික නිෂි රණතුංගට විශිෂ්ඨතා සම්මානයක් හිමිවී තිබෙනවා.

ඇයට මීට පෙරද සම්මාන රැසක්ම හිමිවී තිබුණා.

නිෂි රණතුංග මෙවර Mrs New Zealand universe තරගයටද ඉදිරිපත් වි සිටිනවා.

නර්තනය වැනි අංග රැසකින් දක්ෂතා දක්වන්නියක් ලෙසයි නිෂි රණතුංග සැළකෙන්නේ.

https://www.facebook.com/nishiranathunganzsl/posts/413146014072321?__cft__[0]=AZVi2BPn–A6U2qrDMjU7XJir_BbAZK7vhisNyQ9vRlWCvCuzU08-o3o5_1ubz7SRg26O3avYUuBFhrWV7WN7CyZiWuy1KKaxf5E5nT9kzRMkaa–fUxuRW9NJsu8x7Gsr-76VIPGXQdw2z2l3_LW6MLtgrRMzwC9DHZlyumlsFUGA&__tn__=%2CO%2CP-R

COMMENTS