ඔස්ට්‍රේලියාවේ PR ගත හැකි 489, 491 සහ 494 වීසා කාලයද දිගු කරයි - AusLanka TV - Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ට්‍රේලියාවේ PR ගත හැකි 489, 491 සහ 494 වීසා කාලයද දිගු කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ PR ගත හැකි 489, 491 සහ 494 වීසා කාලයද දිගු කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ regional කලාපයක පමණක් රැකියා කළ යුතු පූර්ණ කාලීන රැකියා වීසා වන 489, 491 සහ 494 වීසා ලාභීන්ගේ වීසා කාලයද දීර්ග කිරීමට මධ්‍යම රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ වන විට 489, 491 සහ 494 වීසා හිමියන් 9,000 ක් පමණ ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණීමට නොහැකිව විදෙස් රටවල සිටින බව ආගමන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය Alex Hawke පවසයි.

මෙම වීසා කාණ්ඩයේ වීසා බලපත් හිමි පුද්ගලයන්ටද ලබන දෙසැම්බර් 01 වනදා සිට ඔස්ටේ්‍රලියාවට පැමිණිය හැකි අතර වීසා දිගුවක් සඳහා ඉල්ලුම් කල හැකි වනවා.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්ථිර පදිංචිය සඳහා අයදුම් කිරීමට නිශ්චිත කාලයක් අදාළ කලාපයේ නිශ්චිත සේවා පැය ගණනක් රැකියා කළ යුතු වනවා.

නමුත් කොවිඩ් හේතුවෙන් එම අවශ්‍යතා සපුරාලීමට බොහෝ 489, 491 සහ 494 වීසා හිමියන්ට නොහැකි වීම සැළකිල්ලට ගෙනයි මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.

source:

https://minister.homeaffairs.gov.au/AlexHawke/Pages/visa-changes-to-support-the-reopening-of-australia.aspx

COMMENTS